×

Kto może kupić ziemię rolną

Kto może kupić ziemię rolną

W 2016 roku miały miejsce zmiany, które doprowadziły do uregulowania kwestii obrotu ziemią rolną. Jednak po kilkunastu miesiącach obowiązywania ustawy Ministerstwo zdecydowało się na doprecyzowanie obowiązujących przepisów oraz dodaniu kilku nowych. Jakie ograniczenia zostaną wprowadzone? Kto będzie mógł kupić ziemię rolną? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Nowe przepisy dotyczące ziemi rolnej

30 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ten akt prawny doprecyzował część obowiązujących przepisów, jak również wprowadził nowe regulacje dotyczące tych kwestii, ważnych szczególnie dla mieszkańców wsi i rolników.

Jak wskazane zostało to przez ustawodawcę, do najważniejszych celów tej ustawy należą:
– poprawa sytuacji polski rolników (szczególnie pod względem ekonomicznym),
– zatrzymanie występowania niekorzystnych trendów w sektorze rolniczym,
– wzmocnienie ochrony polskiej ziemi rolnej (zwłaszcza przed wykupem spekulacyjnym, dokonywanym zarówno przez krajowe, jak i zagraniczne osoby fizyczne oraz prawne).

Wykorzystanie ziemi na cele rolnicze

Dokonana zmiana przepisów prawnych dotyczących obrotu ziemią rolną jest swego rodzaju odpowiedzią na fakt, iż równo dwanaście lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a więc 1 maja 2016 roku kończy się tak zwany okres ochronny związany z zakupem ziemi rolnej przez cudzoziemców. Dzięki ustawie i zwartym w niej regulacjom zostają ukształtowane zasady, których praktyczne zastosowanie ma na celu wykorzystywanie ziemi na cele rolnicze, jednak ze szczególnym zwróceniem uwagi na interes społeczny. Podejmowane w tym kontekście działania mogą zapobiec pojawieniu się negatywnych skutków, takich jak: zbyt duża wyprzedać gospodarstw znajdujących się na terenach wiejskich, jak i wyludnianiu się wsi i napływie ludzi do miast.

Ziemia rolna w rękach państwa

Zgodnie z brzmieniem przepisów wspomnianej wcześniej ustawy dyspozytorem państwowej ziemi rolnej będzie utworzony w tym celu specjalny urząd. Będzie to Agencja Nieruchomości Rolnych, która będzie umożliwiała rolnikom dokonanie trwałej dzierżawy. Zwrócona będzie uwaga na to, aby takie działania były dla rolników jak najbardziej korzystne. Jednym z przejawów tego będzie zapewnienie im kontroli nad sposobem zagospodarowania, która będzie miała charakter właścicielski.

Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości

Nowe zasady obrotu nieruchomościami położonymi zwykle na terenach wsi i małych miejscowości przewidują, że sprzedaż zarówno nieruchomości zarówno w całości, jak i w części będzie wstrzymana do 30 kwietnia 2021 roku, a więc dokładnie przez pięć lat od wejścia w życie ustawy. Wyjątki od tej reguły obejmują jednak m.in.: nieruchomości przeznaczone na inne cele, mieszczące się na obszarach stref ekonomicznych, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także domy, ogródki oraz mniejsze nieruchomości rolne.

Podsumowanie

Jednym z najważniejszych uregulowań jakie wprowadzają nowe przepisy jest zasada, wskazująca, że nabywcami nieruchomości o charakterze rolnym będą mogli zostać przede wszystkim rolnicy indywidualni.

Opublikuj komentarz